Algemene voorwaarden Privacy
+31 (0)70-3149066
Information aanvragen
Kunnen we u van dienst zijn?
Information aanvragen

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van Hoogstad Projecten B.V. , handelend onder Hoogstad Architectuur & Stadsontwerp, HD-Conceptarchitects en onder HD-Planconcept.

Op alle uitvoeringsovereenkomsten met Hoogstad Projecten B.V. alsmede de overeenkomsten tot het leveren van goederen en/of diensten door Hoogstad Projecten B.V. zijn de navolgende algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
 
Artikel 1  Begripsbepalingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1    Opdrachtgever:
de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht geeft aan Hoogstad Projecten dan wel een uitvoerings- of leveringsovereenkomst met Hoogstad Projecten B.V. aangaat.
1.2     Opdracht:
een uitvoeringsovereenkomst of een overeenkomst tot het leveren van goederen en/of diensten.
1.3    Individueel advies:
een door Hoogstad Projecten B.V. aan één individuele onderneming uitgebracht schriftelijk of mondeling advies.
1.4    Project:
    een door Hoogstad Projecten B.V. ten behoeve van derden uitgevoerde opdracht.
1.5    Goederen;
    een door Hoogstad Projecten B.V. aangeboden artikel, zoals boeken, brochures, posters e.d.

Artikel 2: Uitvoering opdracht
2.1    De uitvoering van een opdracht wordt door Hoogstad Projecten B.V. gestart op het overeengekomen tijdstip of, indien een zodanig tijdstip niet is overeengekomen, zo spoedig mogelijk na het tot stand komen van de overeenkomst.  
2.2    De inhoud van de opdracht wordt bepaald door hetgeen is overeengekomen of, indien dit niet uitdrukkelijk is overeengekomen, door hetgeen uit het aanbod van Hoogstad Projecten B.V.  blijkt.
2.3    De uitvoering van de opdracht geschiedt door Hoogstad Projecten B.V. conform hetgeen is overeengekomen of, indien dit niet uitdrukkelijk is overeengekomen, door hetgeen uit het aanbod van Hoogstad Projecten B.V. blijkt.
2.4    Hoogstad Projecten B.V. garandeert de opdrachtgever dat geen gegevens, welke ten gevolge van de uitvoering van de opdracht bij Hoogstad Projecten B.V. bekend zijn, zullen worden gebruikt voor openbare doeleinden, tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming van de opdrachtgever is gevraagd en verkregen.

Artikel 3:  Betalingsvoorwaarden
3.1    Tenzij anders overeengekomen, zijn op alle opdrachten de tarieven volgens de meest recente tarieven/prijslijst van Hoogstad Projecten B.V. van toepassing.
3.2    Tenzij anders is overeengekomen, moet betaling van een door Hoogstad Projecten B.V. verzonden factuur door de opdrachtgever plaats vinden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.
3.3    Na de vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Bij achterwege blijven van betaling zal de uitvoering van de opdracht door Hoogstad Projecten B.V. worden opgeschort.
3.4    Incassokosten: Zodra Hoogstad Projecten B.V. een vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso-)kosten, ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 4: Individuele adviezen
4.1    De opdracht voor een individueel advies wordt mondeling of schriftelijk door de opdrachtgever aan Hoogstad Projecten B.V. versterkt. Een verstrekte opdracht wordt door Hoogstad Projecten B.V. schriftelijk bevestigd.
4.2     Indien de door Hoogstad Projecten B.V. aan de uitvoering van een individueel advies te besteden tijd niet vooraf is aan te geven, zal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht de aan de uitvoering daadwerkelijk bestede tijd.
4.3    Hoogstad Projecten B.V. kan, alvorens aan de uitvoering van het individuele advies wordt begonnen, een voorschot op de te maken advieskosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 5: Projecten
5.1    Opdrachten, voor het uitvoeren van een project komen tot stand op basis van een door Hoogstad Projecten B.V. uitgebrachte schriftelijke offerte. Hoogstad Projecten B.V. baseert zich bij het uitbrengen van de offerte op de door de opdrachtgever verstrekte informatie. Hoogstad Projecten B.V. gaat ervan uit dat deze informatie door de opdrachtgever naar beste weten alle relevante informatie bevat, welke voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.
5.2    Bij het uitvoeren van de opdracht heeft Hoogstad Projecten een inspanningsverplichting. Het bereiken van het beoogde resultaat wordt door de opdrachtnemer niet gegarandeerd.
5.3    In onderling overleg tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer kunnen derden worden ingeschakeld of worden betrokken bij de opdrachtuitvoering.
5.4    De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning voor de uitvoering van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, de werkwijze of de omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien deze wijziging de kosten van het project beïnvloedt, zal deze kostenwijziging door Hoogstad Projecten B.V. aan de opdrachtgever schriftelijk worden medegedeeld.
5.5    Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, wordt de projectsom door Hoogstad Projecten B.V. in drie gelijke delen gefactureerd, te weten een derde gedeelte bij aanvaarding en schriftelijke bevestiging van de offerte door de opdrachtgever, een derde gedeelte halverwege de vastgestelde doorlooptijd van het project en een derde gedeelte bij de oplevering.
5.6    Oplevering van een project geschiedt door middel van een schriftelijke eindrapportage aan de opdrachtgever.

Artikel 6: Levering van goederen
6.1     Tenzij anders overeengekomen, vindt levering van goederen plaats tegen contante betaling of na ontvangst door Hoogstad Projecten B.V. van het aan de opdrachtgever gefactureerde bedrag.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1    Hoogstad Projecten B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of verband houdende met de levering van goederen en/of diensten door Hoogstad Projecten B.V., zijn werknemers en/of door andere personen die door of vanwege Hoogstad Projecten B.V. te werk zijn gesteld of van wier diensten door Hoogstad Projecten B.V. gebruik is gemaakt, tenzij aan Hoogstad Projecten B.V. opzet of grove schuld kan worden verweten.
7.2    Hoogstad Projecten B.V. is gehouden de overeengekomen levering van goederen en/of diensten met zorg uit te voeren.

Artikel 8: Auteursrecht
8.1    Het auteursrecht op (het) de door Hoogstad Projecten B.V. uitgegeven ontwerpen, adviezen, rapportages en projectmateriaal berust bij Hoogstad Projecten B.V., tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hoogstad Projecten B.V. zullen geen gegevens uit en/of uittreksels van enig materiaal worden gebruikt, gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd mogen worden.

Artikel 9: Klachten en geschillen

9.1    Opdrachtgever dient klachten over de uitvoering van enig door Hoogstad Projecten B.V. verstrekt advies of opdracht, dan wel over de daarmee samenhangende administratieve verwerking, te richten aan Hoogstad Projecten B.V.. Hoogstad Projecten B.V. zal hierop schriftelijk reageren. Geschillen worden op diezelfde wijze behandeld. Indien het geschil niet binnen een redelijke termijn tot oplossing is gekomen, zal het geschil worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 10: Toepassing van de algemene voorwaarden
10.1    Deze algemene voorwaarden kunnen tegenover iedere opdrachtgever gehandhaafd worden en gelden bij uitsluiting van alle eigen algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders  is overeengekomen.
10.2    Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomsten tussen Hoogstad Projecten B.V. en opdrachtgevers.

Artikel 11: Deponering
11.1    Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht d.d. 17 juli 2012